Om de gemeenten in Noord-Holland Noord meer zicht te geven op de resultaten van het gebruik van VIN, heeft de DSP groep in de zomer van 2022 een evaluatie uitgevoerd.


In zekere mate wordt aan de doelstellingen van VIN (vroegtijdig signaleren, afstemming tussen professionals en meer passende hulp) voldaan. Professionals die een match hebben gehad, geven aan dat zij gemiddeld in 39% van de gevallen contact hebben gehad met één of meerdere professionals. Volgens hen heeft dit contact bijgedragen aan betere en vroegtijdigere inzet van passende hulp, zorg of bijsturing (respectievelijk 29% en 23% van de
gevallen). Er is gebleken dat de inspanningen van de relatiemanagers in belangrijke mate hebben bijgedragen aan de resultaten die vanaf hun indiensttreding zijn gerealiseerd.
Het merendeel van de gemeenten ziet geen alternatief voor VIN om te komen tot (meer) passende en/of vroegtijdige hulp, zorg of bijsturing bij jeugdigen en gezinnen. Ook twee derde van de uitvoerende professionals ziet geen alternatief. Alternatieven die wel worden genoemd door gemeenten of professionals zijn het multidisciplinair overleg, een nauwe samenwerking tussen organisaties/professionals, korte lijnen en duidelijke samenwerkingsafspraken of
convenanten voor informatie-uitwisseling in de regio en zelf goed uitvragen bij gezinnen welke hulpverlening reeds aanwezig is. Hiermee wordt echter geen systematisch zicht geboden op (zorgen over) kinderen, met name niet ten aanzien van kinderen, die om welke reden dan ook niet worden besproken.